บัญชีออมทรัพย์ Corporate Liquidity Account

บัญชีออมทรัพย์ Corporate Liquidity Account

รายละเอียดบัญชี

ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากอัตราสูง คำนวนดอกเบี้ยสะสมแบบ tier rate จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account   ตัวอย่าง ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน 55 ล้านบาท คำนวนดอกเบี้ยดังนี้

  • ยอดเงิน 55 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี

คำนวนดอกเบี้ยสะสมได้ 1,280.82 บาท (55 ล้านบาท x 0.85% /365 วัน)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2557 

TMB Corporate Liquidity Account อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 0.125%
ตั้งแต่ 10 ล้านบาท 0.75%
ตั้งแต่ 20 ล้านบาท 0.75%
ตั้งแต่ 50 ล้านบาท 0.85%
ตั้งแต่ 100 ล้านบาท 1.00%
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท 0.25%

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท 
  • ลูกค้าจะได้รับ Bank Statement (Electronic-Savings)  เป็นหลักฐานการฝากเงิน 
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และในเดือนธันวาคม โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งปฏิบัติตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ TMB Corporate Liquidity Account  และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร 
  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559

ติดต่อสอบถาม 

  • สามารถสอบถาม/ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 0 2828 2828
  • TMB Contact Center โทร.1558