บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ต้องรับ-จ่ายเงินตราต่างประเทศเป็นประจำ

บริการเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคาร เป็นบริการพิเศษที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจการค้า หรือธุรกิจส่วนตัวต่างๆโดยระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ผู้มีเงินตราต่างประเทศในครอบครอง จะต้องขายเพื่อรับบาท หรือ เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศภายใน 7 วัน

สำหรับชาวต่างชาติจะอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางผ่าน หรือ ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักร ชั่วระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ทำธุรกิจในประเทศโดยประสงค์ที่จะฝากเงินตราต่างประเทศที่นำติดตัวเข้ามาไว้กับธนาคาร โดยไม่จำเป็นจะต้องขายเงินแก่ธนาคารเพื่อแลกเป็นเงินบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือผู้ทําธุรกิจในประเทศโดยประสงค์ที่จะฝากเงินตราต่างประเทศที่นําติดตัวเข้ามาไว้กับธนาคาร โดยไม่จําเป็นจะต้องขายเงินแก่ธนาคารเพื่อแลกเป็นเงินบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

ติดต่อสอบถาม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Contact Center 1558

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด