บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก

บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก

รายละเอียดบัญชี

ฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ก็หมุนเวียนบัญชีได้อย่างคล่องตัว ให้คุณสะดวกและประหยัดมากขึ้น...ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างบัญชี TMB ด้วยกัน

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • การจ่ายดอกเบี้ย ระบบจะคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี และ นำดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

บริษัทจำกัด

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
  (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

ติดต่อสอบถาม 

 • ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา
 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 02 828 2828
 • TMB Contact Center โทร. 1558