บัญชีฝากประจำทั่วไป

บัญชีฝากประจำทั่วไป

รายละเอียดบัญชี

ช่วยเก็บออมให้ได้เงินก้อนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์

 • เลือกฝากสั้น ฝากยาวก็ได้

  ฝากได้ทั้งประเภท 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน

 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

  เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

 • เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

  ออมเงินได้ง่ายๆ เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 1. บัญชีเงินฝากประจำเป็นเงินฝากที่มีกำหนดจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
 2. การเปิดบัญชีจะต้องนำฝากขั้นต่ำ 5 ล้านบาทตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำธนกิจ
 3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการนำฝาก หากลูกค้าไม่แสดงความประสงค์ที่จะถอนคืน ระบบจะทำการต่ออายุเงินฝาก และนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิฝากเข้าบัญชีตามประเภทระยะเวลาเดิมโดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารสำหรับเงินฝากประจำธนกิจ
 4. กรณีลูกค้าต้องการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องแจ้ง ณ วันที่เปิดบัญชี
 5. การถอน
  5.1 การถอนเงินต้นก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  5.2 ลูกค้าสามารถถอนเงินได้เฉพาะสาขาเจ้าของบัญชี และต้องมีใบรับฝากเงินมาแสดง
  5.3 ลูกค้าไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วน ต้องถอนทั้งจำนวนที่นำฝากแต่ละครั้ง
 6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

บริษัทจำกัด

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
  (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

ติดต่อสอบถาม 

 • ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา
 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 02 828 2828
 • TMB Contact Center โทร. 1558

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด