บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร

รายละเอียดบัญชี

บริการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายโบนัส จ่ายคืนภาษี หรือจ่ายเงินปันผล ฯลฯ ให้กับผู้รับเงินจำนวนมากราย ที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารที่เป็นสมาชิกระบบ SMART ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • บริษัทจัดทำข้อมูลการโอนเงินเพียงชุดเดียว และสามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ที่เป็นสมาชิกระบบ SMART ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ประหยัดเวลาในการจัดทำข้อมูล และติดตามผลการโอนเงิน
  • ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และแน่นอนตามกำหนดเวลา
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558