ความเสี่ยงด้านตลาดเงิน

ความเสี่ยงด้านตลาดเงิน

รายละเอียดบัญชี

ธนาคารให้บริการทางการเงินกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดอนุพันธ์   โดยบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  จากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ  และกระแสรายรับและรายจ่ายในอนาคต ได้แก่  อัตราทันที สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps) และ สัญญาสิทธิสำหรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Options)   ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)  สัญญาสิทธิเลือกรับหรือจ่ายอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Options) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) สำหรับป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน จากภาระเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือ การลงทุนทั้งภายใน และต่างประเทศ

FX Forward

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพและไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา  สำหรับลูกค้า นำเข้า/ส่งออก หรือลูกค้าที่มีธุรกรรมที่ต้อง ซื้อ/ขาย เงินตราต่างประเทศ ที่ต้องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Prepaid FX Forward

ปิดความเสี่ยงจากค่าเงินผันผวนด้วยบริการล็อคอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช้วงเงินและหลักประกัน

ลูกค้าได้ประโยชน์อะไร

 • ปิดความเสี่ยง จากค่าเงินบาทผันผวน
 • สะดวก ไม่ต้องใช้วงเงิน FX และหลักประกัน 
 • รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมได้ภายใน 3 วันทำการ
 • บริหารเงินสดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยลูกค้าจะทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระ / รับชำระในอนาคตตั้งแต่วันทำสัญญา
 • มั่นใจในการทำธุรกรรม โดยได้รับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและใบรับเงินมัดจำจากธนาคารเป็นหลักฐานในการชำระ / รับเงิน

เงื่อนไขสำคัญที่ลูกค้าต้องการรู้

 • เป็นลูกค้านิติบุคคล 
 • มีการเดินบัญชีกับธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ มีวงเงินสินเชื่ออื่นๆ กับทางธนาคาร
 • ชำระเงินมัดจำร้อยละ 12 – 15 ตามสกุลเงินและอายุสัญญา ให้แก่ธนาคารตามอัตราที่กำหนด ณ วันทำสัญญา
 • อายุสัญญาไม่เกิน 6 เดือน ยอดเงินทุกธุรกรรมรวมกันสูงสุด 30 ล้านบาท ขั้นต่ำ 300,000 บาท/รายการ
 • ครอบคลุม 4 สกุลเงิน ได้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินเยนญี่ปุ่น สกุลเงินยูโร และ สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 

Currency Option

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ให้สิทธิผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในราคาที่ให้ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ที่ยังไม่แน่ใจในทิศทางของค่าเงินที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง โดยมีค่าธรรมเนียม (Premium) สำหรับการทำธุรกรรม  อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เปิดโอกาส

Interest Rate Swap

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับต้นทุนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด เช่น ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น และ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ก็สามารถทำ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS) เพื่อเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่  หรือ ในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และภาระดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ก็สามารถทำการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ เป็นแบบลอยตัวได้เช่นกัน

Cross Currency Swap

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกให้เหมาะสม กับภาวะตลาด, ภาระดอกเบี้ย รวมถึงรายรับของบริษัท เช่น อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มปรับัวเพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทมีรายรับเป็นสกุลเงินบาท และ มีภาระเงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่มีอัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) เพื่อเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นสกุลเงินบาทที่มี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้  เป็นต้น

Interest Rate Cap / Interest Rate Floor / Collar

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ที่ให้ความยืดหยุ่นในการบริหารภาระดอกเบี้ยจ่าย หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับภาระตลาดเงินที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว สามารถบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ Interest Rate Cap หรือ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นแบบลอยตัว สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Interest Rate Floor เพื่อบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558
 • สายงานธุรกิจตลาดเงิน โทร. 0 2230 5888