SME เงินฝากค้ำประกัน

SME เงินฝากค้ำประกัน

รายละเอียดบัญชี

ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่ขาดสภาพคล่อง

การเก็บกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่ช่วยให้สภาพคล่องของธุรกิจมีสูง แต่จะทำอย่างไร ให้ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากในบัญชี และไม่เสียสภาพคล่องในธุรกิจ สินเชื่อ SME เงินฝากค้ำประกัน จะเป็นตัวช่วยให้คุณยังได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ พร้อมได้รับวงเงินสินเชื่อธุรกิจ เพื่อคงสภาพคล่องอันแข็งแรงไว้

วงเงินกู้ 3 แสน ถึง 20 ล้านบาทขึ้นอยู่กับเงินฝาก
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ระยะยาว (T/L)
เงินทุนหมุนเวียน (O/D)

ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 10 ปี

หลักประกัน เงินฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

คุณสมบัติ 

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจ
  • อายุผู้กู้ตั้งแต่ 20 – 80 ปี (แต่รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 80 ปี)
  • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
  • บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน