สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart & Smooth

สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart & Smooth

รายละเอียดบัญชี

 

สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค์ ให้ธุรกิจ SME Smooth ขึ้น และคล่องตัวกว่า

ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อระยะยาว (Long Term Loan) และ สินเชื่อหมุนเวียน Overdraft (O/D)

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR + 0.75%

ระยะเวลากู้
สำหรับสินเชื่อระยะยาว สูงสุด 15 ปี

วงเงินสินเชื่อ
สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

หลักประกัน
อาคารสำนักงาน Home Office บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อพักอาศัย (คอนโดมีเนียม) โรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้า

คุณสมบัติของลูกค้า 

ประเภทลูกค้า: ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
อายุผู้สมัคร: ตั้งแต่ 20 – 65 ปี
รายละเอียดธุรกิจ: เปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
ประวัติทางการเงิน: มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 

กรณีบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้
  3. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่าง น้อย 6 เดือน
  4. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/ นส.3ก. เป็นต้น

 

กรณีนิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
  3. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
  4. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  5. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/ นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)