ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า

รายละเอียดบัญชี

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนับสนุนโดย TMB เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่าน

ถ้าท่านไม่สามารถต่อยอดธุรกิจออกไปได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เพียงพอ สำหรับรองรับธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น ทั้งยังต้องคอยพะวงเพื่อหาเงินทุนหมุนเวียน ทำให้ไม่มีเวลาไปพัฒนาธุรกิจของท่าน!!! กอปรกับภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน หลายองค์กรได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ซื้อสินค้า และผู้ขายสินค้าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุผลประโยชน์ทางธุรกิจเดียวกัน

สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้าของ TMB สามารถตอบโจทย์ในทุกปัญหาของระบบธุรกิจ ได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จึงทำให้ระบบธุรกิจของท่านขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า

หนึ่งในชุดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้าของ TMB มีคำตอบและเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่ช่วยเพิ่มเติมประสิทธิภาพทางการเงินให้กับธุรกิจของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้แทนจำหน่าย เพื่อชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าโดยตรง

วัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับผู้ซื้อสินค้าและเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ซื้อสินค้า ดังนี้

 • เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ จากการได้รับเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
 • ได้รับต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าผู้ซื้อสินค้าจะสามารถดำเนินการได้เอง
 • ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากส่วนลดการค้า จากผู้ขายสินค้า (ถ้ามี)
 • ได้รับความสะดวกจากการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ที่มีความปลอดภัยสูง
 • ลดความยุ่งยากและซับซ้อนของกระบวนการต่างๆ ด้านเอกสาร
 • เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันต่ำ

สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า

หนึ่งในชุดผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้าของ TMB ที่ได้ตระหนักถึงภาระทางการเงินของ ผู้ผลิตและขายสินค้าให้กับกลุ่มคู่ค้ารายใหญ่ โดยผู้ขายต้องให้เทอมการค้ากับผู้ซื้อ และไม่มีอำนาจการต่อรองให้เป็นอย่างอื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีคำตอบและเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินให้กับธุรกิจของท่านด้วยการเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ขายสินค้า โดย ไม่ต้องรอเทอมการค้าถึงกำหนด กล่าวคือ เป็นการให้วงเงินสินเชื่อหลังจากผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ ซึ่งวงเงินดังกล่าวนี้ผู้ขายสามารถใช้ได้เมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันการรับสินค้า สินค้า และนำส่งข้อมูลข้อมูลใบแจ้งหนี้แก่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จุดเด่นอีกประการของผลิตภัณฑ์นี้คือ เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นประเภทวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีแบบมสมุดเช็ค และผู้ขายสามารถเลือกชำระเงินคืนได้ตามความเหมาะสมให้ตรงกับกระแสเงินสดของผู้ขายเอง

วัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า

สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้าพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับผู้ขายสินค้าและเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ขายสินค้า ดังนี้

 • เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการได้รับเงินทุนหมุนเวียน
 • ได้รับต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าผู้ขายสินค้าจะสามารถดำเนินการได้เอง
 • ได้รับความสะดวกจากการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ที่มีความปลอดภัยสูง
 • ลดความยุ่งยากและซับซ้อนของกระบวนการต่างๆ ด้านเอกสาร
 • เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
 • เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ซื้อสินค้าได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ธนาคารยังมีบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างดี พร้อม และเต็มใจให้บริการแก่ท่านอย่างเต็มที่ อีกทั้งธนาคารยังได้พัฒนากระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่ของธนาคารพร้อมให้บริการท่านอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ บริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ TMB ยังให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558