TMB Supply Chain Portal

รายละเอียดบัญชี

TMB Supply Chain Portal คือ ช่องทางการบริการรูปแบบหนึ่งของทางธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ซื้อสินค้า (Buyer) หรือผู้ขายสินค้า (Supplier) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน โอนเงินเพื่อชำรพค่าสินค้าให้กับคู่ค้า และเรียกดูรายงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะของ TMB Supply Chain Portal

 • ให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าแบบ 24*7 โดยสามารถเลือกตัดจากบัญชี หรือเบิกจ่ายจากวงเงิน OD เพื่อชำระค่าสินค้าและ / หรือบริการให้กับคู่ค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารได้
 • เรียกดูรายการใบแจ้งหนี้ รายการชำระเงิน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี วงเงิน OD และวงเงิน ODคงเหลือสำหรับการเบิกจ่าย
 • รองรับคำสั่งการชำระเงินค่าสินค้าและ / หรือบริการล่วงหน้า (Future Payment)
 • แสดงสถานะของการตัดชำระเงินได้ เช่น ตัดเงินสำเร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอผลการตัดเงินล่วงหน้า เป็นต้น
 • มีรายงานการสรุปรายการชำระเงิน และผลการชำระเงิน
 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มคำสั่งชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิง

ความปลอดภัยของ TMB Supply Chain Portal 

 • ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL security 128 – bit ในการรับส่งข้อมูลระหว่างลูกค้าและธนาคาร
 • สามารถกำหนดระดับสิทธิ์การใช้งานและกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ทำรายการ(Maker) ผู้สร้างรายการ (Checker) และผู้อนุมัติรายการ (Approver)
 • มีระบบ Dual Control ในการทำรายการ โดยการทำรายการต้องมีผู้ทำรายการ (Maker) และผู้อนุมัติทำรายการ (Approver) และทุกรายการที่ส่งให้ธนาคารต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น
 • กำหนดระยะเวลาการใช้รหัสผ่าน (Password) เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษารหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสทุก 45 วัน
 • มีระบบทำการ Encrypt รหัสผ่านที่จัดเก็บในระบบของธนาคาร
 • ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานรายการทางอิเล็กทรอนิคส์นั้นได้ถูกสร้างและสั่งให้ทำงานโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558