เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน

เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน

รายละเอียดบัญชี

บริการที่ธนาคารค้ำประกันภาระหน้าที่ของผู้ขอเปิด SBLC ในกรณีต่างๆ ให้แก่ ผู้รับประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การค้ำประกันเงินกู้หรือการชำระเงินค่าสินค้า เป็นต้น หากผู้ขอเปิด SBLC ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาให้กับคู่ค้าได้ (ผู้รับประโยชน์) ทางคู่ค้าสามารถยื่นขอเรียกเก็บเงินจากธนาคาร หากคู่ค้าปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุใน SBLC, UCP 600 และ ISBP

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • มั่นใจได้ว่าเมื่อมาเปิด Standby L/C กับธนาคารแล้ว ทางผู้ขายจะดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ เนื่องจากมั่นใจในสถานะของ Standby L/C ของธนาคาร เพราะหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาและผู้ขายปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่ระบุใน SBLC ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ ผู้ขายก็สามารถขอเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558