TMB ร่วมกับ Alibaba.com เว็บไซต์การค้าออนไลน์อันดับ 1 ของโลก

TMB ร่วมกับ Alibaba.com เว็บไซต์การค้าออนไลน์อันดับ 1 ของโลก

รายละเอียดบัญชี

ร่วมขับเคลื่อน SME ทยานสู่การค้าระดับโลกอย่างมั่นใจ รับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อสมัครสมาชิก Gold Supplier บน Alibaba.com ผ่าน Ready Planet พร้อมเปิดบัญชี TMB SME One Bank

คุ้มค่า

 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ 
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการโอน รับ จ่าย ในประเทศ
 • ฟรี ! ค่าต่ออายุสมาชิก Alibaba.com ในปีถัดไป

 

มั่นใจ

 • ฟรี ! ค่าอบรมหลักสูตร SME Trade Expert Program by TMB
 • ฟรี ! ค่าอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing จาก Ready Planet

 

เพิ่มโอกาส

 • ฟรี ! พื้นที่โฆษณาในหน้าหลักของประเทศใน Alibaba.com 
 • ฟรี ! ค่าจัดทำ website และ Domain ร้านค้าออนไลน์ในชื่อของคุณเอง


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สิทธิพิเศษเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1. ระยะเวลารับสมัครและลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 

2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก Gold Supplier บน Alibaba.com ผ่าน บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และจะต้องเปิดบัญชีธุรกิจ SME One Bank กับ TMB หรือมีบัญชีธุรกิจ SME One Bank เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าเปิดบัญชี มูลค่า 2,000 บาท ล่วงหน้า และธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ชำระค่าเปิดบัญชี และค่าธรรมเนียมการใช้ช่องทาง TMB Business Click มูลค่า 500 บาทต่อปี และธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษที่ สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า – ส่งออก โทร. 02-676-8030 และได้รับการยืนยันสิทธิจากธนาคาร โดยจะได้รับสิทธิในการใช้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการยืนยันจากธนาคารแล้ว ดังนี้

3.1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินขาเข้า (Inward Remittance Fee) มูลค่า 200-500 บาทต่อรายการ และได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ 
3.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีธุรกิจ SME One Bank และการใช้ช่องทางธนาคารออนไลน์ TMB Business CLICK มูลค่า 2,000 บาท 
3.3 เข้าร่วมคอร์สอบรม Workshop หลักสูตร SME Trade Expert Program by TMB และ หลักสูตรการตลาดออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3.4 ได้รับส่วนลดค่าสมัครสมาชิก Gold Supplier บน Alibaba.com 5% สำหรับปีแรก
3.5 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก หรือส่วนลดร้อยละ 50 สำหรับต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com อย่างใดอย่างหนึ่ง (สูงสุดได้ไม่เกิน 56,200 บาท ต่อบริษัท) ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
3.5.1 ยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com ในปีถัดไป (มูลค่า 56,200 บาท) เมื่อทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่านธนาคาร โดยมียอดรวมตั้งแต่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป (คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการสำเร็จ) 
3.5.2 รับส่วนลดร้อยละ 50 สำหรับค่าต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com ในปีถัดไป (มูลค่า 28,100  บาท) เมื่อผู้ประกอบการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยมียอดรวมตั้งแต่ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป (คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำรายการสำเร็จ) 
3.6 ได้รับสิทธิในการลงโฆษณาในแบนเนอร์แนะนำผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง บนหน้าหลักเว็บไซต์ Alibaba.com ของประเทศ (Country Channel Homepage Banner)  เป็นเวลา 1 เดือน (มูลค่า 10,500 บาท) 
3.7 ได้รับสิทธิฟรีค่าจัดทำเว็บร้านค้าออนไลน์ VelaEasy shop XL และใช้ Domain name ในชื่อของบริษัท ฟรี 1 ปี  (มูลค่า 5,900 บาท) จากบริษัท เรดดี้แพลนเน็ตจำกัด
3.8 ผู้รับสิทธิจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากการโอนเงินขาเข้า โดยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษได้ที่สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า – ส่งออก โทร. 02-676-8030

4. ธนาคารจะนับยอดการทำธุรกรรมเป็นรายเดือน และอัพเดทยอดการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ทุกๆ สิ้นเดือน

5. ธนาคารจะแจ้งผลการรับสิทธิ ยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com หรือ ส่วนลดร้อยละ 50 สำหรับค่าต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com ผ่านอีเมลที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

6. สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com หรือ ส่วนลดร้อยละ 50 สำหรับค่าต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com ลูกค้าจะต้องชำระค่าต่ออายุสมาชิกให้กับ Alibaba.com และธนาคารจะคืนเงินค่าสมาชิกเว็ปไซท์โดยการคืนเงินเข้าบัญชีให้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิจากธนาคาร และได้ผลยืนยันการต่ออายุสมาชิกตามที่กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการต่ออายุ (ใบเสร็จรับเงินการชำระค่าต่ออายุสมาชิก) ต่อ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และธนาคารครบถ้วนแล้ว

7. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com ก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2559 และได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการข้างต้น แต่มิได้ต่ออายุสมาชิก Gold Supplier ประเภท Basic บน Alibaba.com ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. สิทธิพิเศษไม่สามารถ เปลี่ยน คืน หรือ แลกเป็นเงินสดได้

9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมรูปแบบ เงื่อนไข หรือองค์ประกอบใดๆ ของโครงการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

10. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิพิเศษในการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

11. หากมีข้อพิพาทระหว่างธนาคารและลูกค้า เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของธนาคาร คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และเป็นไปตามเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของธนาคาร

12. กรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทและลูกค้า เกี่ยวกับสิทธิพิศษของบริษัท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด และเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท

13. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เกินกว่าระยะเวลานัดชำระตามที่ธนาคารฯ กำหนด และไม่อยู่ในสถานะ NPL ณ วันสิ้นสุดโครงการ

 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ 

 1. สมัครสมาชิก Gold Supplier บน Alibaba.com กับ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และผ่านการ Verified โดย Alibaba
 2. เปิดบัญชีธุรกิจ SME One Bank กับ ทีเอ็มบี (พร้อมเปิดใช้งาน TMB Business CLICK)
 3. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ ที่ สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า – ส่งออก โทร. 02-676-8030 โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
 • ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท / ชื่อร้านค้า
 • หมายเลขสมาชิกเว็ปไซท์ Alibaba.com 
 • เลขที่บัญชี SME One Bank 
 • เลขที่จดทะเบียนการค้า
 • เบอร์ติดต่อ / อีเมล

สนใจติดต่อ 

 • สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนำเข้า – ส่งออก โทร. 02-676-8030 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร และ www.tmbbank.com/AlibabaCampaign
 • บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด โทร 02-016-6955 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ www.ReadyPlanet.com