บริการยื่น/ชำระ/ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายธุรกรรมระหว่างประเทศ

บริการยื่น/ชำระ/ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายธุรกรรมระหว่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

 • มั่นใจ

  รายการนำส่งกรมสรรพากรถูกต้องตรงเวลาที่กำหนด

 • ประหยัดเวลา

  เพียงมอบอำนาจให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนบริษัท

 • สะดวก

  สมัครผ่านศูนย์บริการธุรกิจระหว่างประเทศของ TMB ทุกสาขา

ลักษณะของบริการ 

 • ธนาคารับมอบอำนาจกระทำแทนในการยื่น/ชำระ/ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากรายการธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • บริการจัดส่งรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือนผ่านทาง e-mail
 • ธนาคารดำเนินการยื่นและ ชำระเงิน รายการหักภาษี ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปให้แก่กรมสรรพากร

บริการยื่น/ชำระ/ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายธุรกรรมระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ 

ค่าธรรมเนียมบริการ 

 • ไม่มี

เงื่อนไขการให้บริการ 

 • มอบอำนาจให้ธนาคารกระทำแทนสำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากรายการธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • ผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล
 • ยื่นหนังสือมอบอำนาจ, สำเนา ภ.พ.20 และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนเดือนที่จะใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • TMB Corporate Call Center 02-643-7000 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 -18.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร