สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง)

สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (โครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง)
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นเงินลงทุนเพื่อปรับปรุง ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและต้องเป็นทรัพย์สิน ดังนี้

 1. เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ (เครื่องใหม่ / เครื่องมือสอง)
 2. อาคารถาวร (ไม่รวมที่ดิน) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักรเท่านั้น (กรณีซื้ออาคารถาวร ต้องซื้อเครื่องจักรในคราวเดียวกัน) และไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 3. ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น รถเครน รถโม่ปูน เรือขุดเจาะ รถบรรทุก เป็นต้น (ยานพาหนะใหม่ / มือสอง) ทั้งนี้ไม่รวมถึง รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ


ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อระยะยาว (Long Term Loan)


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี และสามารถขอปลอดชำระเงินต้นปีแรกได้


วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท (รวมวงเงินทุกธนาคาร)


หลักประกัน
 1. กรณีซื้อเครื่องจักร รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ: วงเงินสินเชื่อสูงสุด 70% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย เครื่องจักร / ยานพาหนะ (ฟรี! ค่าประเมินราคาเครื่องจักร / ยานพาหนะ)
 2. กรณีซื้ออาคารถาวรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักร: วงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือราคาซื้อขาย (เฉพาะราคาสิ่งปลูกสร้าง)


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศ ที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนธุรกิจในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) มีการจ้างงานและมีสินทรัพย์ถาวร ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545
 2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
 3. ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ก่อนหน้านี้และไม่ใช่เป็นการรีไฟแนนซ์
 4. ต้องไม่เป็นการขอสินเชื่อเพื่อชดเชยส่วนทุนหรือขอสินเชื่อในส่วนที่สำรองจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรไปก่อนหน้านั้น
 5. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันยื่นคำขอกู้
 6. อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-65 ปี
 7. ดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 8. ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 9. มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย


ธุรกิจในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve)

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Innovation และ Digital Economy (10 S-Curve) ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ประกอบไปด้วย

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 6. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
 • กรณีบุคคลธรรมดา
  1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้
  3. สำเนาเอกสารแสดงรายได้เช่น Bank Statement / ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  4. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น
  5. สำเนาสัญญาซื้อขาย/ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้
  6. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
 • กรณีนิติบุคคล
  1. 1. หนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
  2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
  4. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
  5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้เช่น Bank Statement / ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  6. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันเช่น โฉนดที่ดิน / นส.3ก. เป็นต้น
  7. สำเนาสัญญาซื้อขาย / ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้
  8. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)


คำถามที่พบบ่อย
คำถาม คำตอบ
Q: กรณีเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 10 S-Curve ดังกล่าว สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ A: หากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจต่อยอดธุรกิจ Supply Chain ของอุตสาหกรรม 10 S-Curve ดังกล่าวก็สามารถใช้เงินในโครงการได้เช่น
- ลูกค้าทำโรงงานพลาสติก และมีการผลิตเครื่องมือแพทย์สามารถใช้เงินในโครงการได้ โดยถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
- ลูกค้าแปรรูปยางเพื่อนำไปทำเป็นยางรถยนต์ จัดอยู่ในกลุ่มยานยนต์สมัยใหม่
Q: ผู้ขอกู้ต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ก่อนหน้านี้ หมายความว่าอย่างไร A: ผู้ขอกู้ต้องเป็น SMEs ที่ไม่เคยใช้สิทธิดอกเบี้ยพิเศษของภาครัฐในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น
- กรณีผู้ขอกู้ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แต่ยังไม่ได้ใช้สินเชื่อดังกล่าว เนื่องจากวงเงินสินเชื่อหมดก่อน ผู้ขอกู้รายดังกล่าวจะสามารถใช้สินเชื่อในโครงการนี้ได้
- ผู้ขอกู้เคยกู้และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) มาก่อนและปิดบัญชีแล้ว ไม่สามารถใช้สินเชื่อโครงการนี้ได้ เนื่องจากถือว่าเคยได้รับสิทธิดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) มาแล้ว


ช่องทางการสมัครหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME โทร. 0 2828 2828
 • สาขา TMB ทั่วประเทศ