ความยั่งยืน

 

จุดยืนของเรา

รากฐานของธนาคารหล่อหลอมขึ้นจากค่านิยมขององค์กรที่สร้างความแตกต่างและชี้นำการดำเนินงานของเรา ภายใต้ปรัชญา “เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น (Make THE Difference)”โดยเป้าหมายของธนาคารคือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็น “ธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุด” ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งผสานความยั่งยืนในธุรกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการเคารพกฎหมาย คุ้มครองสิทธิมนุษยชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ธนาคารเชื่อในการคิดและการปฏิบัติอย่างยั่งยืนจะส่งผลให้ธนาคารสามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้างผลการดำเนินงานด้านการเงินที่เหนือกว่าในระยะยาว และนำพาธนาคารไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งในท้ายที่สุ

หลังจากเริ่มแผนงานปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในปี 2552 ธนาคารได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากกว่าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด อันเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ลูกค้าและยกระดับมาตรฐานธุรกิจธนาคารในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลงาน (high-performance culture) และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนธนาคารให้รุดหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและสอดคล้องกับปรัชญา “เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น (Make THE Difference)” ของธนาคาร

ธนาคารได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากกว่าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด อันเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ลูกค้าและยกระดับมาตรฐานธุรกิจธนาคารในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลงาน (high-performance culture) และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนธนาคารให้รุดหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและสอดคล้องกับปรัชญา “เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น (Make THE Difference)” ของธนาคาร

ปรัชญา “สร้างความแตกต่าง” เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล รวมทั้งธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อมั่นในปรัชญานี้ ธนาคารจึงมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการปรับทิศทางเป้าหมายเพื่อตรึงใจลูกค้าและนำไปสู่ “การเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุดในประเทศไทย”

ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นและภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ“Thailand 4.0” และก่อเกิดความท้าทายที่สำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งต้องการความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการแข่งขันจากธุรกิจนอกภาคธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนทางเลือกใหม่ แม้กระนั้น ความท้าทายเหล่านี้อาจนำไปสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจได้หากธนาคารสามารถใช้ความสามารถและสมรรถนะของตนให้นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด

ธนาคารกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมกับกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability framework) เพื่อผสานการบริหารจัดการความยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยธนาคารริเริ่มดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ธนาคารบรรลุจุดหมายสำคัญด้านความยั่งยืน