มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBEMEQ
+0.2539 (+3.1259%)
8.3764
02 เม.ย. 2563
TMBEAE
+0.1676 (+2.5364%)
6.7754
02 เม.ย. 2563
TMBEAERMF
+0.1457 (+2.4947%)
5.986
02 เม.ย. 2563
TMBUS500RMF
+0.3912 (+2.4449%)
16.392
02 เม.ย. 2563
PRINCIPAL KOS
+0.1372 (+2.4379%)
5.765
02 เม.ย. 2563
TMBUS500
+0.4064 (+2.4022%)
17.3245
02 เม.ย. 2563
UGD
+0.2298 (+2.2987%)
10.2268
02 เม.ย. 2563
TMBGINFRA
+0.2161 (+2.0728%)
10.6415
02 เม.ย. 2563
UHCRMF
+0.2003 (+2.0342%)
10.047
02 เม.ย. 2563
UGH
+0.2374 (+1.9784%)
12.2372
02 เม.ย. 2563
TMBGOLDSRMF
+0.2026 (+1.9291%)
10.705
03 เม.ย. 2563
TMBGOLDS
+0.2015 (+1.9044%)
10.7824
03 เม.ย. 2563
GC
+0.2399 (+1.6887%)
14.4465
02 เม.ย. 2563
KT-ASEAN-A
+0.1197 (+1.4531%)
8.3574
02 เม.ย. 2563
TMBGOLD
+0.2941 (+1.4085%)
21.175
02 เม.ย. 2563
TMBGQGRMF
+0.1640 (+1.3897%)
11.9654
02 เม.ย. 2563
TMBGQG
+0.1754 (+1.3895%)
12.7982
02 เม.ย. 2563
KT-FINANCE
+0.1809 (+1.3181%)
13.9054
02 เม.ย. 2563
TMBTMSMV
+0.0704 (+0.9272%)
7.6632
03 เม.ย. 2563
TMBTMSMVRMF
+0.0697 (+0.9148%)
7.6885
03 เม.ย. 2563
TMBTMSMVLTF
+0.0697 (+0.9145%)
7.6913
03 เม.ย. 2563
BRIC
+0.0653 (+0.8955%)
7.3574
02 เม.ย. 2563
TMB-ES-CHINA-A
+0.0759 (+0.8304%)
9.2156
02 เม.ย. 2563
T-ES-CHINA A
+0.0713 (+0.7819%)
9.1902
02 เม.ย. 2563
TMBAGLRMF
+0.0659 (+0.7198%)
9.2216
02 เม.ย. 2563
TMBAGLF
+0.0706 (+0.7132%)
9.9702
02 เม.ย. 2563
ABAPAC-RMF
+0.0815 (+0.6884%)
11.9208
02 เม.ย. 2563
EHD
+0.0432 (+0.6280%)
6.9221
02 เม.ย. 2563
TISCOHD
+0.0648 (+0.6000%)
10.8656
03 เม.ย. 2563
ONE-ULTRA
+0.0465 (+0.5183%)
9.0181
02 เม.ย. 2563
K-MIDSMALL
+0.0430 (+0.4520%)
9.5564
03 เม.ย. 2563
UES
+0.0336 (+0.4351%)
7.7561
02 เม.ย. 2563
VFOCUS-D
+0.0217 (+0.3384%)
6.4341
03 เม.ย. 2563
TMBEBF
+0.0281 (+0.3195%)
8.8227
02 เม.ย. 2563
TMBGER
+0.0272 (+0.2862%)
9.532
02 เม.ย. 2563
TMBEG
+0.0285 (+0.2824%)
10.1188
02 เม.ย. 2563
TMBEGRMF
+0.0263 (+0.2713%)
9.7198
02 เม.ย. 2563
ABLTF 70/30
+0.0224 (+0.2697%)
8.328
03 เม.ย. 2563
CPRMF2
+0.0385 (+0.2563%)
15.0614
03 เม.ย. 2563
TINC-A
+0.0265 (+0.2459%)
10.8012
03 เม.ย. 2563
GBRMF
+0.0333 (+0.2281%)
14.6307
03 เม.ย. 2563
UAI
+0.0170 (+0.1980%)
8.6009
02 เม.ย. 2563
ASIA-E
+0.0124 (+0.1578%)
7.869
02 เม.ย. 2563
TMBWDEQ
+0.0190 (+0.1560%)
12.2007
02 เม.ย. 2563
TMBOIL
+0.0031 (+0.1463%)
2.1218
02 เม.ย. 2563
TMBBFRMF
+0.0178 (+0.1406%)
12.6737
03 เม.ย. 2563
CPRMF5
+0.0194 (+0.1265%)
15.3605
03 เม.ย. 2563
TMBABRMF
+0.0133 (+0.1252%)
10.6388
03 เม.ย. 2563
UOBLTF
+0.0361 (+0.1214%)
29.7818
03 เม.ย. 2563
CPRMF1
+0.0185 (+0.1125%)
16.4693
03 เม.ย. 2563
TFIF
+0.0177 (+0.1088%)
16.2829
03 เม.ย. 2563
TMBGF
+0.0138 (+0.1051%)
13.1456
02 เม.ย. 2563
TMBGRMF
+0.0122 (+0.1049%)
11.6387
02 เม.ย. 2563
TMBGDF
+0.0102 (+0.1037%)
9.8424
02 เม.ย. 2563
MIX-D1585
+0.0085 (+0.0871%)
9.7697
03 เม.ย. 2563
TMBAAMF
+0.0097 (+0.0815%)
11.9047
03 เม.ย. 2563
TBF
+0.0076 (+0.0812%)
9.3619
03 เม.ย. 2563
TMBAASF
+0.0093 (+0.0766%)
12.1426
03 เม.ย. 2563
TMBCORMF
+0.0126 (+0.0761%)
16.5721
02 เม.ย. 2563
TMBGRR
+0.0061 (+0.0751%)
8.132
02 เม.ย. 2563
TMBCOF
+0.0123 (+0.0674%)
18.2539
02 เม.ย. 2563
CPRMF4
+0.0098 (+0.0633%)
15.4921
03 เม.ย. 2563
TMBGINCOME
+0.0065 (+0.0621%)
10.4652
02 เม.ย. 2563
TMBCB
+0.0100 (+0.0580%)
17.2525
03 เม.ย. 2563
JB25
+0.0177 (+0.0563%)
31.4719
03 เม.ย. 2563
JB25 LTF
+0.0097 (+0.0551%)
17.6079
03 เม.ย. 2563
JB25RMF
+0.0156 (+0.0550%)
28.3546
03 เม.ย. 2563
TMBGINCOMERMF
+0.0056 (+0.0547%)
10.2361
02 เม.ย. 2563
JBP LTF
+0.0061 (+0.0387%)
15.7707
03 เม.ย. 2563
BIG CAP-D LTF
+0.0050 (+0.0333%)
15.0149
03 เม.ย. 2563
TMBCHEQ
+0.0016 (+0.0279%)
5.7285
03 เม.ย. 2563
TMBJERMF
+0.0023 (+0.0263%)
8.754
03 เม.ย. 2563
CPRMF3
+0.0040 (+0.0258%)
15.5149
03 เม.ย. 2563
ABSC-RMF
+0.0148 (+0.0239%)
61.8347
03 เม.ย. 2563
TMBJE
+0.0020 (+0.0199%)
10.0418
03 เม.ย. 2563
TMBINCOME
+0.0017 (+0.0168%)
10.1216
03 เม.ย. 2563
ERMF
+0.0093 (+0.0137%)
67.7141
03 เม.ย. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0006 (+0.0052%)
11.4877
03 เม.ย. 2563
TISCOSTF
+0.0006 (+0.0046%)
12.9193
03 เม.ย. 2563
ABLTF
+0.0014 (+0.0044%)
32.1835
03 เม.ย. 2563
TCMF
+0.0005 (+0.0033%)
15.1212
03 เม.ย. 2563
TMBMF
+0.0006 (+0.0027%)
21.9984
03 เม.ย. 2563
1AM-DAILY
+0.0003 (+0.0024%)
12.317
03 เม.ย. 2563
ABCC
+0.0004 (+0.0022%)
17.9824
03 เม.ย. 2563
TMBTM
+0.0003 (+0.0022%)
13.837
03 เม.ย. 2563
MS-MONEY
+0.0002 (+0.0017%)
11.6506
03 เม.ย. 2563
TMBMRMF
+0.0001 (+0.0008%)
13.0462
03 เม.ย. 2563
ABSI-RMF
-0.0001 (-0.0008%)
12.6204
03 เม.ย. 2563
TMB-THAICG
-0.0002 (-0.0030%)
6.5823
03 เม.ย. 2563
TMBINDAE
-0.0004 (-0.0063%)
6.3933
02 เม.ย. 2563
SVRMF
-0.0009 (-0.0067%)
13.4518
03 เม.ย. 2563
ADR-D
-0.0012 (-0.0150%)
7.9887
02 เม.ย. 2563
MS-CORE LTF
-0.0045 (-0.0172%)
26.1351
03 เม.ย. 2563
ASIA-B
-0.0053 (-0.0236%)
22.4755
02 เม.ย. 2563
MS-FLEX RMF
-0.0051 (-0.0278%)
18.3262
03 เม.ย. 2563
K-STAR-A(A)
-0.0181 (-0.0594%)
30.4302
03 เม.ย. 2563
TMBAALF
-0.0074 (-0.0640%)
11.548
03 เม.ย. 2563
TMBASIAB
-0.0100 (-0.0991%)
10.0768
02 เม.ย. 2563
PRINCIPAL APEQ
-0.0124 (-0.1232%)
10.056
02 เม.ย. 2563
TMB50
-0.0986 (-0.1310%)
75.1482
03 เม.ย. 2563
TMB50DV
-0.0083 (-0.1312%)
6.3194
03 เม.ย. 2563
TMB50RMF
-0.0422 (-0.1329%)
31.7162
03 เม.ย. 2563
VALUE-D LTF
-0.0288 (-0.1565%)
18.3686
03 เม.ย. 2563
KGT5YA
-0.0184 (-0.1789%)
10.268
01 เม.ย. 2563
KFMINCOM-A
-0.0200 (-0.2134%)
9.3507
02 เม.ย. 2563
ONE-EUROEQ
-0.0194 (-0.2268%)
8.536
02 เม.ย. 2563
UDB-N
-0.0241 (-0.2299%)
10.461
02 เม.ย. 2563
70/30-D LTF
-0.0351 (-0.2372%)
14.7638
03 เม.ย. 2563
UIFRMF
-0.0218 (-0.2400%)
9.0634
02 เม.ย. 2563
UIF-N
-0.0245 (-0.2520%)
9.6968
02 เม.ย. 2563
UIF-A
-0.0245 (-0.2521%)
9.6957
02 เม.ย. 2563
CG-LTF
-0.1208 (-0.2863%)
42.0687
03 เม.ย. 2563
TEF-DIV
-0.0219 (-0.2905%)
7.5179
03 เม.ย. 2563
TEF
-0.1660 (-0.3080%)
53.7299
03 เม.ย. 2563
CG-RMF
-0.0256 (-0.3096%)
8.2422
03 เม.ย. 2563
T-PrimeLowBeta
-0.0291 (-0.3136%)
9.2493
03 เม.ย. 2563
TMB-ES-GSBOND
-0.0310 (-0.3459%)
8.9302
02 เม.ย. 2563
USHY-A
-0.0378 (-0.3692%)
10.2003
02 เม.ย. 2563
USHY
-0.0379 (-0.3702%)
10.2003
02 เม.ย. 2563
T-LowBetaRMF
-0.0531 (-0.4121%)
12.8335
03 เม.ย. 2563
T-LowBetaLTFD
-0.0330 (-0.4216%)
7.794
03 เม.ย. 2563
T-LowBeta
-0.0700 (-0.4393%)
15.8642
03 เม.ย. 2563
KFDYNAMIC
-0.1019 (-0.4522%)
22.4324
03 เม.ย. 2563
MS-ASIAN SM
-0.0610 (-0.5158%)
11.7646
03 เม.ย. 2563
MS-ASM RMF
-0.0349 (-0.5281%)
6.5742
03 เม.ย. 2563
TMBUSB
-0.0990 (-0.9293%)
10.5538
24 มี.ค. 2563
TMBGPROPRMF
-0.0892 (-1.1769%)
7.49
02 เม.ย. 2563
TMBGPROP
-0.0887 (-1.2213%)
7.1739
02 เม.ย. 2563
TMB-ES-APPF
-0.0961 (-1.3379%)
7.0867
03 เม.ย. 2563
TMB-ES-GCORE
-0.1088 (-1.4014%)
7.6546
02 เม.ย. 2563
TMB-ES-IALLO
-0.1309 (-1.5351%)
8.3962
02 เม.ย. 2563
TMBJPNAE
-0.1467 (-1.6621%)
8.6795
02 เม.ย. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
-0.1806 (-1.7187%)
10.3276
03 เม.ย. 2563
UFIN-N
-0.1829 (-1.7301%)
10.3885
01 เม.ย. 2563
UFIN-A
-0.1829 (-1.7302%)
10.3884
01 เม.ย. 2563
TMBUSBLUECHIP
-0.2681 (-1.9123%)
13.7516
02 เม.ย. 2563
TGINC-A
-0.2220 (-2.2770%)
9.5276
01 เม.ย. 2563
TMBPIPF
-0.2210 (-2.3346%)
9.2451
03 เม.ย. 2563
TMBPIPRMF
-0.3035 (-2.3692%)
12.507
03 เม.ย. 2563
JSM
-0.3844 (-2.6207%)
14.2836
02 เม.ย. 2563
UJSMRMF
-0.2005 (-2.6237%)
7.4414
02 เม.ย. 2563
ABIG
-0.3834 (-2.9866%)
12.4539
01 เม.ย. 2563
ABAGS
-0.3073 (-3.2289%)
9.2098
02 เม.ย. 2563
T-ES-GTech
-0.2901 (-3.4163%)
8.2015
01 เม.ย. 2563
PRINCIPAL GSA
-0.3427 (-3.6295%)
9.0993
01 เม.ย. 2563
UGSE
-0.3745 (-3.6463%)
9.8961
01 เม.ย. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
-0.3916 (-4.4151%)
8.478
01 เม.ย. 2563
TMBUSO
-0.3526 (-4.6543%)
7.2232
01 เม.ย. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

07 เม.ย. 2563

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงกว่า 7%เมื่อวานนี้ หลังอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

08 เม.ย. 2563 - 13 เม.ย. 2563

จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรปยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นชะลอลงจากช่วงที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกว่าการแพร่ระบาดอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้วซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่งสัญญาณกลับมาเจรจาเพื่อลดกำลังการผลิตอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

กุมภาพันธ์ 2563

ในเดือนที่ผ่านมา ความผันผวนของการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากความกังวลของผลกระทบต่อเศรษฐกิจของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ ระบาดออกไปนอกจีนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอิหร่าน อิตาลี และฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

เงินหมื่นสู่เงินล้านด้วยการลงทุนในกองทุนเทคโนโลยี กรณีศึกษาหุ้นเทคโนโลยี

ผมเชื่อว่า 99% ของคนที่เข้ามาลงทุนไม่ว่าจะในหุ้นหรือกองทุนย่อมต้องการผลตอบแทนที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักลงทุนส่วนใหญ่ คือแน่นอนต้องให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก สูงกว่าเงินเฟ้อ และถ้าเป็นไปได้ควรทำผลตอบแทนได้ 5-10% ระยะยาวต่อเนื่องทบต้นไปหลายปี

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ