คำถามที่พบบ่อย

1. บริการ TMB Smart Port คืออะไร มีข้อดี และข้อจำกัดอะไรบ้าง
2. บริการ TMB Smart Port เหมาะกับใครบ้าง?
3. สามารถเลือกลงทุนในกองทุนอื่นที่ต่างจากกองทุนที่ TMB Smart Port จัดไว้ได้หรือไม่ และสามารถปรับสัดส่วนในการลงทุนได้เมื่อไหร่บ้าง
4. ธนาคารทีเอ็มบีมีวิธีการเลือกกองทุน และจัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนอย่างไร
5. ในช่วงที่ตลาดผันผวน และถึงเวลาปรับสัดส่วนพอร์ตในการลงทุน ลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่หวังไว้
6. ในช่วงปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุน สามารถทำการซื้อ-ขายได้หรือไม่ หากต้องการขายหน่วยลงทุนระหว่างทาง ควรทำอย่างไร
7. สามารถเรียกดูผลการดำเนินงานของโมเดลพอร์ตการลงทุนที่เลือกไว้ได้จากที่ใดบ้าง?
8. สมัครบริการ TMB Smart Port ได้ที่ไหนบ้าง
9. การสมัครบริการ TMB Smart Port ต้องคุยผ่าน TMB Advisory เท่านั้นหรือไม่
10. บริการ TMB Smart Port มีค่าธรรมเนียมใดบ้าง และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ให้บริการ คลิก หรือโทร. 1558 กด#9

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุน และการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ลงทุนควรสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้