แบนเนอร์หลัก แบนเนอร์หลัก

Conservative Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2

ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)

3.39%

ความผันผวน (ต่อปี)

3.30%

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนหุ้น
กองทุนหุ้นที่ลงทุนในต่างประเทศ
พอร์ตลงทุนพอร์ตลงทุน
Conservative Portfolio ระดับความเสี่ยงของกองทุน Q1/2563 Q2/2563
Equity 10% 10%
Tisco High Dividend Equity Fund 6 7% 7%
K-STAR Equity Fund – A (A) 6 3% 3%
FIF Equity 10% 10%
TMB China Opportunity Fund 6 2.5% 2.5%
KTAM ASEAN Equity 6 2.5% 2.5%
TMB Eastspring Global Core Equity Fund 6 2.5% 2.5%
TMB Global Quality Growth Fund 6 2.5% 2.5%
Fixed Income 54% 54%
TMB Treasury Money Fund (ธนรัฐ) 1 0% 54%
TMB Bond Fund (ธนไพศาล) 4 30% 0%
TMB Aggregate Bond Fund (ธนไพบูลย์) 4 16% 0%
TMB Thana Plus Fund (ธนพลัส) 4 8% 0%
FIF Fixed Income 26% 26%
TMB Global Bond Fund 4 10% 10%
TMB Global Income Fund 5 7% 7%
UOB Dynamic Bond Fund 6 5% 5%
TMB Emerging Bond 5 4% 4%
100% 100%
กราฟแสดงพอร์ต กราฟแสดงพอร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020

YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

พอร์ตการลงทุน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งพอร์ต
(วันจัดตั้งพอร์ต 1 ม.ค. 2560)
พอร์ต -1.54% -0.87% -0.55% 2.27% 2.50% - - 2.91%
เกณฑ์มาตรฐาน -0.59% -0.18% 0.00% 2.93% 2.72% - - 2.91%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) คิดเป็น 1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำนวนเป็นรายวัน และเรียกเก็บเมื่อมีการปรับสัดส่วนการลงทุนรายไตรมาสหรือเมื่อลูกค้าทำการขายพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
 

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันสำหรับ Conservative Portfolio พอร์ตสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2 จะคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 

Benchmark Index composition : 30% ThaiBMA Government Bond (1-3 Years) + 15% Thai BMA Short Term Bond + 5% ThaiBMA Corporate Bond (above BBB)+ 30% Barclays Global Aggregate Index + 5% MSCI World Index + 5% MSCI Asia ex Japan+10% SETIndex

 

หมายเหตุ :

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น / ผลการดำเนินงานที่แสดงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / ผลการตอบแทนที่คาดหวัง และความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง ม.ค. 2008 ถึง ธ.ค. 2018 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใช้ 60% ThaiBMA Gov Bond (1-3 Year) + 30% ThaiBMA Short Term Gov Bond + 10% ThaiBMA Corp Bond / ตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้ Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to THB) / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ SET Index / หุ้นต่างประเทศคำนวณโดยใช้ MSCI AC Asia ex Japan และ MSCI World Index
 

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุนและการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา
 

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้