แบนเนอร์หลัก แบนเนอร์หลัก

Balanced Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 3

ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)

5.05%

ความผันผวน (ต่อปี)

7.90%

กองทุนตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
กองทุนหุ้นไทย
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
พอร์ตลงทุนพอร์ตลงทุน
Balanced Portfolio ระดับความเสี่ยงของกองทุน Q4/2562 Q1/2563
Local Equity (หุ้นไทย) 30% 28%
Tisco High Dividend Equity Fund 6 10% 12%
K-STAR Equity Fund – A (A) 6 10% 10%
TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund 6 10% 6%
Foreign Equity (หุ้นต่างประเทศ) 18% 21%
TMB China Opportunity Fund 6 6% 6%
KTAM ASEAN Equity 6 4% 4%
TMB Eastspring Global Core Equity Fund 6 4% 4%
TMB Global Quality Growth Fund 6 4% 4%
ONE-European Equity Fund 6 0% 3%
Local Fixed Income (ตราสารหนี้ไทย) 30% 29%
TMB Aggregate Bond Fund (ธนไพบูลย์) 4 13% 10%
TMB Bond Fund (ธนไพศาล) 4 17% 19%
Foreign Fixed Income (ตราสารหนี้ต่างประเทศ) 22% 22%
TMB Global Bond Fund 4 8% 8%
TMB Global Income Fund 5 6% 6%
TMB Emerging Bond 5 4% 4%
UOB Dynamic Bond Fund 6 4% 4%
100% 100%
กราฟแสดงพอร์ต กราฟแสดงพอร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

พอร์ตการลงทุน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งพอร์ต
(วันจัดตั้งพอร์ต 1 ม.ค. 2560)
พอร์ต -1.46% -0.07% -1.52% 3.08% 3.61% - - 3.97%
เกณฑ์มาตรฐาน -0.52% 0.35% -0.74% 3.33% 3.40% - - 3.71%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) คิดเป็น 1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำนวนเป็นรายวัน และเรียกเก็บเมื่อมีการปรับสัดส่วนการลงทุนรายไตรมาสหรือเมื่อลูกค้าทำการขายพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
 

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันสำหรับ Balanced Portfolio พอร์ตสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 3 จะคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 

Benchmark Index composition : 18% ThaiBMA Government Bond (1-3 Years) + 9% Thai BMA Short Term Bond +3% ThaiBMA Corporate Bond (aboveBBB)+ 20% Barclays Global Aggregate Index + 10% MSCI World Index+ 10% MSCI Asia ex Japan+30% SET Index
 

หมายเหตุ :

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น / ผลการดำเนินงานที่แสดงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / ผลการตอบแทนที่คาดหวัง และความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง ม.ค. 2008 ถึง ธ.ค. 2018 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใช้ 60% ThaiBMA Gov Bond (1-3 Year) + 30% ThaiBMA Short Term Gov Bond + 10% ThaiBMA Corp Bond / ตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้ Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to THB) / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ SET Index / หุ้นต่างประเทศคำนวณโดยใช้ MSCI AC Asia ex Japan และ MSCI World Index
 

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุนและการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา
 

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้