แบนเนอร์หลัก แบนเนอร์หลัก

Advanced Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)

6.19%

ความผันผวน (ต่อปี)

10.90%

กองทุนตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
กองทุนหุ้นไทย
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
กองทุนอื่นๆ
พอร์ตลงทุนพอร์ตลงทุน
Advanced Portfolio ระดับความเสี่ยงของกองทุน Q4/2562 Q1/2563
Local Equity (หุ้นไทย) 40% 38%
Tisco High Dividend Equity Fund 6 12% 17%
K-STAR Equity Fund – A (A) 6 14% 7%
TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund 6 10% 14%
Krungsri Dynamic Equity Fund 6 4% 0%
Foreign Equity (หุ้นต่างประเทศ) 25% 28%
TMB Eastspring Asia Active Equity Fund 6 2% 2%
TMB China Opportunity Fund 6 8% 8%
KTAM ASEAN Equity 6 5% 5%
TMB Eastspring Global Core Equity Fund 6 5% 5%
TMB Global Quality Growth Fund 6 5% 5%
ONE-European Equity Fund 6 0% 3%
Others (อื่นๆ) 3% 3%
TMB Global Property Fund 8 3% 3%
Local Fixed Income (ตราสารหนี้ไทย) 16% 15%
TMB Aggregate Bond Fund (ธนไพบูลย์) 4 8% 5%
TMB Bond Fund (ธนไพศาล) 4 8% 10%
Foreign Fixed Income (ตราสารหนี้ต่างประเทศ) 16% 16%
TMB Global Bond Fund 4 8% 8%
TMB Global Income Fund 5 4% 4%
TMB Emerging Bond 5 4% 4%
100% 100%
กราฟแสดงพอร์ต กราฟแสดงพอร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

พอร์ตการลงทุน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2020

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งพอร์ต
(วันจัดตั้งพอร์ต 1 ม.ค. 2560)
พอร์ต -2.33% -0.81% -2.57% 2.52% 3.62% - - 4.09%
เกณฑ์มาตรฐาน -0.91% 0.34% -1.49% 3.10% 3.65% - - 4.10%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) คิดเป็น 1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำนวนเป็นรายวัน และเรียกเก็บเมื่อมีการปรับสัดส่วนการลงทุนรายไตรมาสหรือเมื่อลูกค้าทำการขายพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
 

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันสำหรับ Advanced Portfolio พอร์ตสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4 จะคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 

Benchmark Index composition : 9% ThaiBMA Government Bond(1-3 Years) + 4.5% Thai BMA Short Term Bond + 1.5% ThaiBMA Corporate Bond (aboveBBB)+ 15% Barclays Global Aggregate Index + 15% MSCI World Index+ 15% MSCI Asia ex Japan+40% SET Index

 

หมายเหตุ :

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น / ผลการดำเนินงานที่แสดงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / ผลการตอบแทนที่คาดหวัง และความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง ม.ค. 2008 ถึง ธ.ค. 2018 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใช้ 60% ThaiBMA Gov Bond (1-3 Year) + 30% ThaiBMA Short Term Gov Bond + 10% ThaiBMA Corp Bond / ตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้ Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to THB) / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ SET Index / หุ้นต่างประเทศคำนวณโดยใช้ MSCI AC Asia ex Japan และ MSCI World Index
 

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุนและการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา
 

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้