TMB

TOP PERFORMANCE

ทีเอ็มบี คัดกองทุนตัวท็อปผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่น เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาว ให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจ กับ 2 กองทุน Top Performance มาแรงแห่งปี!

 

กองทุนเปิด Japan Small and Mid Cap (JSM)

  • กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย))
  • กองทุนสร้างผลตอบแทนโดดเด่น โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี เป็นอันดับ 11 ในกลุ่มกองทุนหุ้นญี่ปุ่น หรือ Japan Equity (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

          

ตารางผลดำเนินงานย้อนหลัง

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน

JSM 12.63% 18.00% 27.81% 58.10% N/A 18.00% 69.66%
ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิด TMB Global Quality Growth (TMBGQG)

  • กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวโดยลงทุนในหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้แปลงสภาพ Exchange-traded funds รวมทั้งตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ทั่วโลก (ที่มา : บลจ. ทหารไทย)
  • กองทุนสร้างผลตอบแทนโดดเด่น โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี เป็นอันดับ 25 ในกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วโลก หรือ Global Equity (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

          

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
TMBGQG 5.94% 12.28% 13.13% 13.13 N/A 12.28% 19.61%
ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิด ขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา