TMB

TOP RATING

พบกับกองทุนตัวท็อปที่แนะนำใหม่เร็วๆนี้

 

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิด ขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา