TOP OPPORTUNITY

ทีเอ็มบี คัดกองทุนตัวท็อปที่มีนโยบายลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และกระจายการลงทุนทั่วโลก ให้คุณลงทุนได้มั่นใจในทุกสภาวะตลาด เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในวันข้างหน้า

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF)

  • กองทุนรวมผสมลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

          

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
UIF-N -2.15% 1.90% N/A N/A N/A 5.35%
Benchmark* -2.97% 3.31% N/A N/A N/A 6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน  3.33% 4.42% N/A N/A N/A 4.84%

*ดัชนี MSCI All Country World Index ในอัตราส่วนร้อยละ 25 และดัชนี Citi World Government Bond 10+ Years (Hedged) ในอัตราส่วนร้อยละ 75 ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME)

  • กองทุนรวมผสมลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

          

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
TMBGINCOME  1.88% N/A N/A N/A N/A  3.85%
Benchmark1 -0.94% N/A N/A N/A N/A  1.67%
Benchmark2 -0.51% N/A N/A N/A N/A -0.19%
Information Ratio**  9.41% N/A N/A N/A N/A  8.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน  1.45% N/A N/A N/A N/A  2.02%

* %ต่อปี
** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ชี้วัด (Benchmark) โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น

1 ดัชนี Bardays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ)
2 ดัชนี Bardays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินบาท)

ที่มา : บลจ. ทหารไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (UGD)

  • กองทุนรวมหุ้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มั่นคงที่ให้กำไรทบต้นอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน โดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไป
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

          

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
UGD -3.23% -0.93% N/A N/A -1.19%  0.67%
MSCI AC World Index* -0.54%  2.41% N/A N/A -0.44% -0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน  5.15%  9.27% N/A N/A  12.33%  12.64%

* ดัชนี MSCI AC World Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิด ขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา