TOP RATING

ทีเอ็มบี คัด 2 กองทุนตัวท็อปการันตีด้วยเรตติ้งจาก “Morningstar” และมีผลดำเนินงานย้อนหลังยอดเยี่ยม มาให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิด Aberdeen Indian Growth (ABIG)

  • กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นประเทศอินเดีย เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว (ที่มา : บลจ.อเบอร์ดีน ปรเะเทศไทย)
  • ได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Asia Pacific ex-Japan Equity (ที่มา Morningstar ข้อมูล ณ 29 ก.ค. 59)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 (ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)

 

 

                                

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
ABIG 10.61% 16.98% 2.83% 61.45% 49.12% 8.63% 58.46%
ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิด TISCO Mid/Small Cap Equity Fund (TISCOMS)

  • กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีขนาดไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท โดยมุ่งเน้นการเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี/ มีความมั่นคง/ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  (ที่มา : บลจ.ทิสโก้)
  • ได้รับ Morningstar Rating 5 ดาวและมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Equity Small/ Mid Cap (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ 29 ก.ค. 59)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

 

                                

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
TISCOMS 8.82% 7.93% 12.29% 48.58% N/A 5.41% 48.20%
ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิด ขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา