TMB

TOP HITS

ทีเอ็มบี คัดกองทุนตัวท็อปที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการเข้าลงทุนหรือมีขนาดกองค่อนข้างใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับ กองทุนในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ใน TMB Open Architecture

กองทุนเปิด ทหารไทย ธนพลัส (TMBMPLUS)

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
  • มั่นคงด้วยขนาดกองทุน 75,400 ล้านบาท ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา 6 ปี มูลค่าหน่วยลงทุนในแต่ละวัน (NAV) ไม่เคยลดลง
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

 

 

                     

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี*
ย้อนหลัง
3 ปี*
ย้อนหลัง
5 ปี*
ย้อนหลัง
10 ปี*
ตั้งแต่จัดตั้ง*
TMBMPLUS 0.38% 0.75% 1.48% 2.03% 2.38% N/A 2.20%
Benchmark 0.45% 0.84% 1.72% 2.29% 2.75% N/A 2.56%
Information Ratio** -29.43% -15.39% -20.11% -16.25% -22.38% N/A -19.50%
ความผันผวนของ
ผลดำเนินงาน
0.07% 0.07% 0.07% 0.09% 0.11% N/A 0.11%

* %ต่อปี

** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ชี้วัด(Benchmark) โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น

ที่มา : บลจ. ทหารไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF)

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
  • กองทุนมีขนาดใหญ่กว่า 41,600 ล้านบาท
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

 

 

                     

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
TMBABF 1.23% 2.24% 3.31% N/A N/A N/A 3.31%
Benchmark 0.67% 0.85% 2.14% N/A N/A N/A 3.08%
Information Ratio** 19.53% 29.44% 12.91% N/A N/A N/A 2.77%
ความผันผวนของ
ผลดำเนินงาน
0.76% 0.68% 0.61% N/A N/A N/A 0.54%

* %ต่อปี

** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ชี้วัด(Benchmark) โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น

ที่มา : บลจ. ทหารไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 59
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิด ขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา