TOP HITS

ทีเอ็มบี คัดกองทุนตัวท็อปที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการเข้าลงทุนหรือมีขนาดกองค่อนข้างใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับ กองทุนในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ใน TMB Open Architecture

กองทุนเปิด ทหารไทย ธนพลัส (TMBMPLUS)

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
  • มั่นคงด้วยขนาดกองทุน 75,400 ล้านบาท ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา 6 ปี มูลค่าหน่วยลงทุนในแต่ละวัน (NAV) ไม่เคยลดลง
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

 

 

                     

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี*
ย้อนหลัง
3 ปี*
ย้อนหลัง
5 ปี*
ย้อนหลัง
10 ปี*
ตั้งแต่จัดตั้ง*
TMBMPLUS 0.41% 0.78% 1.56% 1.76% 2.16% N/A 2.13%
Benchmark 0.47% 0.92% 1.81% 2.02% 2.46% N/A 2.49%
Information Ratio** -28.14% -38.80% -31.18% -19.08% -19.69% N/A -19.67%
ความผันผวนของ
ผลดำเนินงาน
0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.10% N/A 0.10%

* %ต่อปี

** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ชี้วัด(Benchmark) โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น

ที่มา : บลจ. ทหารไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 60
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

กองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF)

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
  • กองทุนมีขนาดใหญ่กว่า 41,600 ล้านบาท
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
  • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

 

 

                     

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

  ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
TMBABF 0.63% 1.54% 2.71% N/A N/A N/A 2.96%
Benchmark 0.64% 1.30% 2.42% N/A N/A N/A 2.89%
Information Ratio** -0.49% 5.40% 2.82% N/A N/A N/A 0.86%
ความผันผวนของ
ผลดำเนินงาน
0.85% 0.62% 0.72% N/A N/A N/A 0.59%

* %ต่อปี

** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ชี้วัด(Benchmark) โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น

ที่มา : บลจ. ทหารไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 60
อ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิด ขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา