ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ RSS จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  ("บริการ RSS") เป็นบริการนำเสนอข่าวเนื้อหา บทความ หรือบทวิเคราะห์จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) www.tmbbank.com ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง "หัวข้อข่าว" และ "เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)"

การใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้รับรู้ และยอมรับในข้อตกลงของบริการ RSS
ข้อตกลงในการใช้บริการ RSS

RSS Feed คืออะไร?
RSS (Really Simple Syndication)เป็นบริการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ หัวข้อข่าวหรือข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอหรือเครื่องมือรับบริการ RSS Feed ของตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผู้รับบริการเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจ ผ่านเครื่องมือรับบริการเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นก็สามารถเรียกดูข้อมูล/ข่าวสารที่มีการปรับปรุงใหม่ได้โดยไม่ต้องคอยเข้าไปดูตามเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ว่ามีข้อมูลปรับปรุงใหม่หรือไม่

ทำไมต้องใช้ RSS?
RSS ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยไม่ต้องเข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีข้อมูลใดปรับปรุงใหม่หรือไม่ และสามารถเรียกดูข้อมูล RSS ที่สนใจจากหลายๆ เว็บไซต์ ผ่านหน้าจอเดียวได้

ทราบได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ใดมีบริการ RSS Feed?
สังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย   หรือ   หรือ  ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณเมนูหลักของเว็บ หรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ

 

เว็บไซต์ธนาคารทหารไทยได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ RSS Feed  ในหัวข้อต่อไปนี้

  1. เว็บเพจหน้าใหม่ หรือบริการใหม่ๆ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
  2. เว็บเพจหน้าใหม่ หรือบริการใหม่ๆ สำหรับบุคคลทัวไป เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
  3. เว็บเพจหน้าใหม่ หรือบริการใหม่ๆ สำหรับลูกค้าธุรกิจทุกประเภท เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
  4. เว็บเพจหน้าใหม่ หรือบริการใหม่ๆ สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
  5. เว็บเพจหน้าใหม่ หรือบริการใหม่ๆ สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
  6. ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่่ ของเว็บไซต์ธนาคารทหารไทย
  7. ข่าวโปรโมชั่น โปรโมชั่นใหม่ โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย
สมัครรับข่าวสารจาก TMB