วิธีเก็บคะแนน WOW

ลูกค้าแอป TOUCH สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บสะสมคะแนน WOW ได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

5

เติมเงินผ่านบัญชี all free

เติมเงิน Easy Pass/True Wallet ผ่านบัญชี all free รับ 5 wow


Expire: 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Note: จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด 10 wow ต่อเดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือ เติมเงิน True Wallet ขั้นต่ำ 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน touch และเลือกหักเงินจากบัญชี all free รับ 5 wow ต่อรายการ
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow รวมกัน ไม่เกิน 10 wow/เดือน/ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร

5

ต่ออายุกรมธรรม์ผ่านช่องทางของธนาคาร

ต่ออายุกรมธรรม์ผ่านช่องทางของธนาคาร รับ 5 wow


Expire: 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันของ Prudential หรือ FWD ผ่านช่องทางใดก็ได้ของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564  ได้รับ 5 wow ต่อกรมธรรม์ ไม่จำกัดจำนวน wow ที่ลูกค้าได้รับต่อคน
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wow เฉพาะการต่อสัญญาประกันที่ดำเนินการสำเร็จ และไม่ได้ถูกยกเลิกเท่านั้น 
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ wow เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ wow ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการการต่อสัญญาสำเร็จ  โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคารเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร

30

ซื้อกองทุนรวม

1 เมษายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564


Expire: 1 เมษายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนรวมกับธนาคาร (ตามรายชื่อกองทุนที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น - คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมรายการ) ทุก ๆ 100,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น รับ 30 wow ต่อ 1 กองทุน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะรายการซื้อกองทุนรวมที่มีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 2 วันทำการหลังจากกองทุนรวมที่ซื้อมีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 7. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

50

แบ่งจ่ายรายเดือน so goood (6/10 เดือน)

แบ่งจ่ายรายเดือน so goood (6/10 เดือน) รับ 50 wow


Expire: 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood 6 หรือ 10 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น รับ 50 wow ต่อรายการ  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร

50

ซื้อประกันชีวิตผ่านแอป touch

ซื้อประกันชีวิตผ่านแอป touch รับ 50 wow


Expire: 7 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ ของธนาคารทหารไทยธนชาติ ยกเว้นกรมธรรม์ในข้อ 2 และชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน touch ได้ 50 wow ต่อกรมธรรม์ 
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มประกันรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ และประกันทุกประเภทในเว็บไซต์ tobjod.com
 3. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 32 วันทำการหลังจากกรมธรรม์ลูกค้าได้รับการอนุมัติ  โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

100

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโก

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโก รับ 100 wow


Expire: 11 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคล แคชทูโก ผ่านแอป touch เท่านั้น รับ 100 wow/รายการอนุมัติสินเชื่อ ทุก ๆ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 32 วันทำการหลังจากธนาคารโอนเงินสินเชื่อให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะต้องไม่ชำระคืนเงินต้นสินเชื่อทั้งหมดหรือปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินสินเชื่อฯเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร

200

สมัครบริการตั้งแผนลงทุนรายเดือน

สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อตั้งแผนลงทุนรายเดือน รับ 200 wow


Expire: 11 มีนาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 

Note: 1 ครั้งต่อประเภทกองทุน ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อตั้งแผนลงทุนรายเดือนเป็นครั้งแรกสำเร็จรายกองทุน  ผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และมีการหักเงินอัตโนมัติเพื่อลงทุน(ซื้อ)ในกองทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อตั้งแผนลงทุนรายเดือนสำเร็จ และเมื่อลงทุนครบ 12 เดือนแล้ว มียอดเงินลงทุนรวมเป็นมูลค่าตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป รับ 200 wow ต่อ 1 กองทุน สำหรับทุกกองทุน ยกเว้น กองทุนประเภทลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) และttb smart port
 2. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 (ลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อตั้งแผนลงทุนรายเดือนสำเร็จและเริ่มลงทุนเดือนมีนาคม 2564 เมื่อลงทุนครบ 12 เดือนจะได้คะแนน wow ในเดือน มีนาคม 2565 และลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อตั้งแผนลงทุนรายเดือนสำเร็จและเริ่มลงทุนเดือนธันวาคม 2564 เมื่อลงทุนครบ 12 เดือนจะได้คะแนน wow ในเดือน ธันวาคม 2565 )
 3. กองทุนที่ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ กองทุนประเภทลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) และttb smart port
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายในวันที่ 2 วันของเดือนถัดไปหลังจากลูกค้าทำการหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติ ครบ 12 เดือน  โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 8. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

1%

ช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต all free

ช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต all free รับคะแนน wow 1%


Expire: 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Note: จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด 300 wow ต่อเดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชอปปิงออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต all free  สำหรับสินค้าในหมวดอุปโภคและบริโภคทั่วไป ที่มิใช่เพื่อการลงทุน หรือ เพื่อแสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์
 2. รับคะแนน wow 1% ของยอดชำระสะสมรวมทั้งเดือน โดยลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป (ยอดชำระคิดเฉพาะยอดที่ตัดบัญชี และลูกค้าจะได้รับ wow เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้ง) จำกัดจำนวน wow สูงสุดไม่เกิน 300 wow ต่อเดือน
 3. ประเภทธุรกรรมที่ไม่ร่วมโครงการ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในหมวดการชำระค่าประกันทุกประเภท ยอดซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และธุรกรรมในเชิงพาณิชย์
 4. ลูกค้าจะได้รับ wow เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป(นับเฉพาะวันทำการ) โครงการจะให้ wow ครั้งแรกวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยระยะเวลาแคมเปญ (ช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรม) นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 5. รายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 6. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wowเฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร

1%

ซื้อประกันชีวิตด้วยบัตรเครดิต ttb

ซื้อประกันชีวิตด้วยบัตรเครดิต ttb รับ wow คืน 1% ของยอดมูลค่าเบี้ยชำระรายปีครั้งแรก


Expire: 7 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันวินาศภัย(ประกันบ้าน ประกันรถยนต์) ของธนาคาร และชำระค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ด้วยบัตรเครดิต ttb เท่านั้น จะได้รับ wow 1% (ได้รับ wow เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้ง) ของมูลค่าเบื้ยชำระครั้งแรกต่อกรมธรรม์ (เฉพาะการจ่ายเบื้ยแบบรายปีเท่านั้น) 
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้าร่วมโครงการคือ ประกันเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค, ประกัน COVID-19 และประกันทุกประเภทบนเว็บไซต์ tobjod.com
 3. ลูกค้าจะได้รับ wow ภายใน 32 วันทำการหลังจากกรมธรรม์ลูกค้าได้รับการอนุมัติ  โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ wow เท่านั้น
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH