It's

 

Time to upgrade your device, if you wanna see our awesome content

First slide
Pay with WOW คืออะไร?
บริการใหม่จาก ALL FREE

มี WOW ก็เหมือนมีเงิน

1 WOW = 1 บาท

เปลี่ยนคะแนน WOW ที่มี เป็นเงินคืนเข้าบัญชีได้
เมื่อจ่ายด้วยบัตรเดบิต ALL FREE ทั่วโลก

ยิ่งมี WOW มาก ก็เหมือนยิ่งมีเงินมาก

ก่อนเปิดใช้งาน Pay with WOW
เพียงคุณมีบัญชี ALL FREE, แอป TOUCH, และ WOW
ก็สามารถเปิดใช้บริการ Pay with WOW ได้แล้ว
เปิดใช้งาน Pay with WOW
บนแอป TOUCH อย่างไร?
สามารถเปิด / ปิดการใช้งาน Pay with WOW
ในแอป TOUCH ได้ด้วยตัวคุณเอง

เข้า เมนู WOW

เข้าเมนู Pay with WOW

เลือก เปิด/ปิด บริการ

Pay with WOW ทางไหนได้บ้าง?
เพียงจ่ายด้วยบัตร ALL FREE

รูดบัตร

ตามร้านค้าต่าง ๆ

จ่ายออนไลน์

ด้วยเลขบัตร 16 หลัก

หรือ

{data-youtube-getmore}

Pay with WOW

Pay with WOW ทำงานอย่างไร

ทำงานอย่างไร

 • Pay with WOW ได้ ยอดเงินในบัญชี ALL FREE ต้องพอกับการจ่ายในแต่ละครั้ง
 • หลังจากเปิดใช้ Pay with WOW เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ALL FREE คะแนน WOW ทั้งหมดหรือเท่ากับยอดที่ใช้จ่ายจะถูกตัดออกไปก่อนเปลี่ยนเป็นเงินคืนเข้าบัญชี ALL FREE ตัวอย่างเช่น
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี WOW 100 คะแนน : WOW ทั้งหมดจะถูกตัดออกไปแล้วคืนเงินกลับเข้าบัญชีเหมือนคุณไม่ต้องจ่ายเอง
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี WOW 50 คะแนน : WOW ทั้งหมดจะถูกตัดออกไปแล้วคืนเงินในบัญชี 50 บาททันที
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี WOW 200 คะแนน : WOW จะถูกตัดไป 100 คะแนนและคุณจะเหลือ WOW 100 คะแนน พร้อมเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาททันที
 • ถ้าซื้อของด้วยเงินสกุลอื่น ยอดเงินจะถูกแปลงเป็นเงินบาทก่อน แล้วค่อยตัดคะแนน WOW
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นเศษทศนิยม จะถูกปัดขึ้นเสมอ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Pay with WOW
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้งาน Pay with WOW สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเดบิต ALL FREE และเปิดใช้งาน Pay with WOW ผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH เท่านั้น ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้มากกว่า 1 บัตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่ละบัตรจะไม่เชื่อมต่อกัน โดยลูกค้าจะต้องเปิดใช้งาน Pay with WOW สำหรับบัตรเดบิต ALL FREE ทุกใบที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
 • เมื่อลูกค้าเปิดใช้งาน Pay with WOW และทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต ALL FREE ตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป และลูกค้ามีคะแนน WOW อยู่ตั้งแต่ 40 WOW ขึ้นไป ธนาคารจะตัดคะแนน WOW ของลูกค้าเพื่อใช้แทนเงินตามจำนวนมูลค่าจริงที่ต้องชำระค่าสินค้า โดยการชำระเงินแต่ละครั้งจะต้องใช้คะแนน WOW ทั้งหมดที่มี ณ ขณะนั้น หรือไม่เกินกว่ายอดเงินที่ชำระผ่านบัตรเดบิต ALL FREE และลูกค้าจะต้องมียอดเงินในบัญชี ALL FREE เพียงพอต่อยอดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจะทำรายการชำระเงิน
 • หลังจากที่ลูกค้าทำรายการชำระเงิน ระบบจะตัดเงินในบัญชี ALL FREE ของลูกค้า จากนั้นจะแปลงคะแนน WOW เป็นจำนวนเงิน ในอัตรา 1 WOW เท่ากับ 1 บาท และธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชี ALL FREE ของบัตรเดบิตใบที่ลูกค้าใช้ชำระเงินในจำนวนเงินเท่ากับจำนวน WOW ที่ใช้ไป
 • ในกรณีที่ลูกค้าเหลือคะแนนในระบบต่ำกว่า 40 WOW ระบบจะปิดการใช้งาน Pay with WOW ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามีคะแนน WOW เพิ่มขึ้นมาใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 40 WOW และประสงค์ที่จะใช้งาน Pay with WOW ลูกค้าต้องเปิดใช้งาน Pay with WOW ผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH อีกครั้ง
 • ในกรณีการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทก่อน โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA และตัดคะแนน WOW ที่ต้องใช้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบาทนั้น
 • ในกรณีที่ยอดเงินที่ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต ALL FREE และบริการ Pay with WOW ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ มีจุดทศนิยมตั้งแต่ .01 - .99 ธนาคารจะปัดยอดเงินที่ชำระผ่านบัตรเดบิต ALL FREE และคะแนน WOW ขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอ
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการ Pay with WOW สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอคืนคะแนน WOW จากธนาคารได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ สำหรับ Pay with WOW ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางของธนาคาร

เปิดใช้งาน Pay with WOW ใน แอป TOUCH