It's

 

Time to upgrade your device, if you wanna see our awesome content

world map
International Transfer
แอป TOUCH
อีกหนึ่งช่องทางรับส่งคำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศ
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายการโอนต่างประเทศไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
ถูกกว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมบริการเพียง 300 บาทต่อรายการ สำหรับการส่งคำสั่งโอนเงินผ่าน
แอป TOUCH เท่านั้น
รวดเร็วกว่า
ส่งคำสั่งโอนไปยังต่างประเทศได้ 24 ชม.ทุกวัน
(รายการหลัง 16.00น. หรือรายการในวันหยุดธนาคาร จะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไปของธนาคาร)
สะดวกกว่า
ด้วยบริการแจ้งสถานะการโอนให้
ผ่านช่องทางอีเมล (Email)

อัตราค่าธรรมเนียมปลายทาง ดังต่อไปนี้

ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการรับสั่งโอน
ผ่าน แอป TOUCH
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ
ผู้รับเงินปลายทางเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม
ของธนาคารต่างประเทศ
300 บาท
ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม
ของธนาคารต่างประเทศ
300 บาท
  • USD และสกุลอื่นๆ คิดเพิ่ม 750 บาท
  • GBP คิดเพิ่ม 1,000 บาท
  • JPY คิดเพิ่ม 0.05% ของเงินโอนขั้นต่ำ 5,000 JPY

ขั้นตอนโอนเงินต่างประเทศ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • บัญที่ใช้ในการโอนออกต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น (ยกเว้นบัญชีประเภท No Fixed, Dream Saving และฝากประจำ)
  • สั่งโอนได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน (วงเงินการทำธุรกรรมต่างประเทศ แยกออกจากวงเงินการทำธุรกรรมในประเทศ)
  • รองรับ 14 สกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, SGD, HKD, CNY, CAD, NZD, CHF, DKK, NOK, SEK)
  • รองรับรายการสั่งโอนเงินไปต่างประเทศทุกวันตลอด 24 ชม. โดยรายการที่ทำจะดำเนินการให้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (รายการที่ทำหลัง 16.00 น. จะดำเนินการโอนให้ในวันทำการถัดไปของธนาคาร)
  • มีบริการอีเมล (Email) แจ้งรายการและสถานะโอนเงินต่างประเทศ รวมถึงบริการ Debit Advice และ Copy SWIFT บนแอป TOUCH
 
ดาวน์โหลดเลย
scan QR Code to download

วิธีการใช้งานทั้งหมด

Phone M B T ••
เริ่มต้นใช้งาน แอป TOUCH
Card1 Card2 Card3
อายัดบัตรและขอบัตรใหม่
Phone finder QR
จ่าย-รับเงินด้วย QR Code
Phone bubble
วิธีการใช้งานอื่นๆ

ลองดูหน้า

คำถามที่พบบ่อย

ถ้ายังไม่เจอคำตอบ