แจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้และหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (TMB-T1)