Electronic Data Capture (EDC)

วิธีขอรับบริการเครื่อง EDC

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เพื่อกรอกรายละเอียด

ตรวจสอบความพร้อมเอกสาร
2

เตรียมความพร้อมเอกสาร

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
3

จัดส่งเอกสาร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียม