ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 945 รายการ
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

259 ถนนรามวิถี , ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

21,300,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

27,460,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

35,500,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

59,670,000บาท

ห้องชุด

712/75 ชั้น 5 อาคารชุดบ้านสวนพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

0000-0-00.0 / 29.23 ตร.ม.

216,000บาท

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

357 หมู่ 1 ถนนพรหมมุณี ต.สวาท อ.เลิงนกทา ยโสธร

0000-0-65.0 / 65 ตร.ว.

277,000บาท